BTS Terms and Conditions

UAB „BALTIC TRANS SERVICE” EKSPEDIJAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

2021-01-01

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Ekspedijavimo sąlygos nustato Bendrovės ir Kliento tarpusavio teises ir pareigas bei atsakomybę Bendrovei teikiant Klientui Paslaugas.
1.2. Šios Ekspedijavimo sąlygos yra sudėtinė ir neatsiejama Bendrovės ir Kliento Sutarties dėl Paslaugų teikimo dalis.
1.3. Šios Ekspedijavimo sąlygos taikomos visais atvejais, kai sudarant Sutartį dėl Paslaugų teikimo, Klientas yra supažindinamas su Ekspedijavimo sąlygomis ir iki Bendrovės patvirtinimo dėl Paslaugų teikimo pagal Paraišką ir/arba kitokiu rašytiniu būdu suderintą pavedimą nepareiškia aiškaus prieštaravimo. Yra laikoma, kad Klientas supažindinamas ir susipažįsta su Ekspedijavimo sąlygomis bet kuriuo iš žemiau nurodytu atveju:
a) Kai Klientas pateikia Bendrovei Paraišką dėl Paslaugų teikimo (Priedas Nr. 1 prie Ekspedijavimo sąlygų), kurioje yra pateikta nuoroda į Ekspedijavimo sąlygas, įskaitant bet neapsiribojant nuoroda į interneto tinklapį, kuriame patalpintas Ekspedijavimo sąlygų tekstas;
b) Klientui persiunčiamas Ekspedijavimo sąlygų tekstas (įskaitant teksto persiuntimą elektroniniu laišku) iki Kliento Paraiškos ir/arba užsakymo pateikiamo kitokia forma patvirtinimo;
c) Klientui pateikiama nuoroda į Ekspedijavimo sąlygų tekstą (įskaitant nuorodos į interneto tinklapį, kuriame yra patalpintas Ekspedijavimo sąlygų tekstas) ir iki Bendrovės patvirtinimo dėl Paslaugų teikimo pagal Paraišką ir/arba kitokiu rašytiniu būdu suderintą pavedimą Klientas nepareiškia prieštaravimų;
d) Klientas bet kuriuo kitu būdu yra informuojamas, jog Paslaugų teikimui yra taikomos Ekspedijavimo sąlygos ir iki Bendrovės patvirtinimo dėl Paslaugų teikimo pagal Paraišką ir/arba kitokiu rašytiniu būdu suderintą pavedimą Klientas nepareiškia prieštaravimų.
Klientas neturi teises remtis aplinkybe, jog nuoroda į Ekspedijavimo sąlygas yra neaktuali, neveikianti arba yra kitų kliūčių susipažinti su Ekspedijavimo sąlygų tekstu ar jo dalimi, jeigu apie tokias aplinkybes Klientas neinformuoja Bendrovės kaip galima anksčiau (bet ne vėliau, kaip iki Bendrovės atliekamo Paraiškos ir/arba kitokiu rašytiniu būdu suderinto pavedimo patvirtinimo).
1.4. Sutartis dėl Paslaugų teikimo, įskaitant ir Kliento supažindinimą su Ekspedijavimo sąlygomis, yra sudaroma Klientui pateikiant Paraišką ir Bendrovei ją patvirtinus ar kitokiu rašytiniu būdu, įskaitant apsikeitimą elektroniniais laiškais, susitarus dėl būtinų Paslaugų teikimui sąlygų. Visais atvejais, Sutartis dėl Paslaugų teikimo laikoma sudaryta ir įsigalioja tik tada, kai Kliento pavedimas dėl Paslaugų teikimo ir tokių Paslaugų teikimo sąlygos yra patvirtinamos Bendrovės.

2. Ekspedijavimo sąlygose naudojamos sąvokos

2.1. Šiose Ekspedijavimo sąlygose vartojamos sąvokos didžiąja raide turi toliau šiame Ekspedijavimo sąlygų punkte nurodytas reikšmes:
a) Bendrovė – UAB „Baltic Trans Service“, ekspedijavimo paslaugos teikėjas;
b) Ekspedijavimo sąlygos – šios Bendrovės ekspedijavimo paslaugų teikimo sąlygos;
c) Gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam pagal Kliento pavedimą ir/arba nurodymą, yra pristatomas Krovinys;
d) Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, su kuriuo sudaroma Sutartis dėl Paslaugų teikimo;
e) Krovinys – prekė ir/arba prekių kombinacija, kurios gabenimą Sutartimi Klientas paveda organizuoti Bendrovei;
f) Krovinio dokumentai – Krovinio vežimo sutartį patvirtinantys dokumentai, įskaitant CMR važtaraščius, konosamentus, oro transporto važtaraščius, taip pat lydintys ir susiję dokumentai;
g) Konkurenciniai veiksmai – bet kokie Kliento veiksmai, kuriais yra siekiama tiesiogiai/netiesiogiai užmegzti veiklos ir/arba verslo kontaktus su Pasitelktais asmenimis ar kitais trečiaisiais asmenimis, kurie dalyvauja Bendrovės teikiamų Paslaugų Klientui teikime. Šie veiksmai gali būti atlikti tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai, bet kokiu būdu sudarant tiesiogines ar netiesiogines sutartis su Bendrovės partneriais ir/arba klientais, kurie yra minimi Krovinio pervežimo dokumentuose ar kitaip sužinoma apie juos Kliento pavedimo vykdymo metu;
h) Paraiška – šių Ekspedijavimo sąlygų Priede Nr. 1 pateikto pavyzdžio dokumentas, kuriuo Klientas išreiškia valią sudaryti Sutartį su Bendrove ir vykdyti Kliento užsakyme nurodytos apimties ir pobūdžio pavedimą bei teikti nurodytas Paslaugas;
i) Pasitelkti asmenys – fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Bendrovė pasitelkia Krovinių vežimo organizavimui, įskaitant, bet neapsiribojant vežėjais bet kokio tipo Transporto priemonėmis, muitinės tarpininkus, agentus, sandėliavimo, iškrovimo, pakrovimo ir perkrovimo paslaugų teikėjus;
j) Paslaugos – šių Ekspedijavimo sąlygų 3.3 punkte nurodytos paslaugos ar jų dalis;
k) Pavojingas krovinys – krovinys, kuris kelia pavojų žmonių sveikatai ir/arba gyvybei, Transporto priemonėms ar trečiųjų asmenų teisėtiems interesams vykdant įprastinę transportavimo, sandėliavimo ar kitą veiklą, įskaitant, bet neapsiribojant degiomis medžiagomis, sprogmenimis ir jų dalimis, lakiomis cheminėmis medžiagomis, įprastomis ir/arba pavojingomis atliekomis;
l) Siuntėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris perduoda Krovinį siuntimui;
m) Sutartis – Bendrovės ir Kliento susitarimas pasiektas dėl Paslaugų teikimo, sudaromas Klientui pateikiant Paraišką ir Bendrovei ją patvirtinant arba sudaromas apsikeičiant korespondencija/dokumentais, įskaitant apsikeitimą elektroniniais laiškais, kai galutinis susitarimas ir jo turinys yra patvirtinamas Bendrovės (įskaitant susitarimą dėl Paslaugų kainos);
n) Šalys – Bendrovė ir Klientas kartu;
o) Transporto priemonė – bet kokia transporto priemonė (įskaitant, vežimo keliais priemonę, orlaivį, vidaus vandenų ir/arba jūrų laivą, geležinkelio transportą), kuria gabenamas Krovinys;
p) Vagystėms jautrus krovinys – prekės, kurioms kyla didesnė apiplėšimo ir vagystės rizika, įskaitant, bet neapsiribojant pinigais, tauriaisiais metalais, juvelyriniais dirbiniais, laikrodžiais, brangiaisiais mineralais, meno kūriniais, antikvariniais daiktais, čekių knygomis, kredito kortelėmis ir/arba kitomis mokėjimo priemonėmis, vertybiniais popieriais, dokumentais, spiritiniais gėrimais, tabaku ir jo gaminiais, pramoginėmis elektronikos prekėmis, telekomunikacijų prekėmis, IT įranga ir priedais, lustinėmis kortelėmis;
q) Vertingas krovinys – bet koks Krovinys, kurio 1 KG (vieno kilogramo) vertė yra didesnė nei 100 EUR (vienas šimtas eurų).

3. Paslaugos ir jų esmė

3.1. Sutarties ir šių Ekspedijavimo taisyklių pagrindu Bendrovė teikia Klientui sutarto pobūdžio ir apimties ekspedijavimo paslaugas – Krovinių vežimo organizavimą ir su tuo susijus veiksmus. Bendrovė Kliento lėšomis ir Kliento vardu organizuoja Kliento nurodyto Krovinio gabenimą ir/arba atlieka kitus su Kroviniu susijusius veiksmus.
3.2. Bendrovė Sutarties ir šių Ekspedijavimo taisyklių pagrindu tik ekspedijuoja Kliento nurodytą Krovinį ir jokia apimtimi neveikia kaip tokio Krovinio vežėjas ir neprisiima Krovinio vežėjui taikomos atsakomybės. Bendrovė neįsipareigoja pervežti Krovinio asmeniškai. Aplinkybė, jog vykdydama Sutartį su Klientu dėl Krovinio vežimo organizavimo, Bendrovė kliento interesais sudaro sutartis dėl Krovinio vežimo su Pasitelktu asmeniu/asmenimis nesuteikia Bendrovei vežėjo statuso ir neperkelia Bendrovės vežėjams taikomos atsakomybės. Bendrovė turi teisę vykdant Kliento pavedimą ar jo dalį veikti kaip vežėjas tuo atveju, kai toks vežimas vykdomas Bendrovės transportu.
3.3. Paslaugos, be kita ko, gali apimti tokias Bendroves teikiamas paslaugas, dėl kurių aiškiai susitaria Bendrovė ir Klientas:
a) Krovinio gabenimo organizavimas ir koordinavimas;
b) agentavimo ir tarpininkavimo paslaugos;
c) logistikos, tiekimo grandinės ir konsultavimo paslaugos;
d) Krovinio/krovinių saugojimo ir sandėliavimo organizavimo paslaugos;
e) brokerių paslaugos;
f) Krovinio muito mokėjimo organizavimas ir vykdymas bei kitos muitinės ir su PVM susijusios paslaugos;
g) su Krovinio draudimu susijusios paslaugos (kai dėl jų teikimo aiškiai susitariama);
h) Krovinio pakrovimo, iškrovimo, perkrovimo organizavimas;
i) eksporto ir importo dokumentų bei kitų Krovinio ir jo gabenimo dokumentų tvarkymo rengimo bei tvarkymo paslaugos;
j) kitos Šalių sutartos paslaugos.
3.4. Tiksli teikiamų Paslaugų apimtis ir jų pobūdis nustatomas Sutartyje kiekvienu konkrečiu atveju.
3.5. Bendrovė, siekdama įvykdyti Kliento pavedimą, turi teisę savo nuožiūra suteikti ir tokias Paslaugas ir imtis atitinkamų veiksmų, kurios nebuvo įvardintos Paraiškoje ir/arba Sutartyje, o Klientas tokiu atveju privalo sumokėti už tokias Paslaugas. Bendrovė informuoja Klientą apie poreikį suteikti Paraiškoje ir/arba Sutartyje nenustatytas Paslaugas, tačiau gali pradėti tokių Paslaugų teikimą be atskiro Kliento sutikimo.
3.6. Bendrovė Paraiškoje ir/arba Sutartyje nurodyto Kliento pavedimo įvykdymui turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis, įskaitant Pasitelktus asmenis. Įgyvendindama šią teisę Bendrovė savo nuožiūra ir savo vardu (tačiau Kliento interesais) sudaro sutartis su bet kokiais trečiaisiais asmenimis, įskaitant Pasitelktus asmenis. Bendrovės sudaromų susitarimų su trečiaisiais asmenimis, įskaitant Pasitelktus asmenis, pobūdis ir turinys neturi įtakos Bendrovės, kaip ekspeditoriaus, statusui ir jo nekeičia.

4. Kliento pareiga pateikti informaciją

4.1. Klientas privalo suteikti Bendrovei visą informaciją (ir, Bendrovės prašymu, ją patvirtinančią dokumentaciją) apie Krovinio savybes ir jo gabenimo sąlygas, o taip pat bet kokią kitą informaciją, reikalingą Bendrovės įsipareigojimams pagal Paraišką ir/arba Sutartį vykdyti.
4.2. Klientas privalo turėti ir Bendrovei kartu su Paraiška ar kitokiu būdu derinant Sutartį bei Paslaugų apimtis pateikti tokią informaciją:
a) Krovinio pakrovimo, iškrovimo, perkrovimo adresai;
b) Krovinio rūšis ir kokybė, bruto svoris (įskaitant Krovinio pakuotę ir pakrovimo priemones); kiekiai, ženklai, numeracija, Krovinio pakuočių kiekis ir tipas;
c) specifinės Krovinio savybės, kurios turi reikšmę sprendimams dėl Krovinio gabenimo būdo ir sąlygų parinkti;
d) Krovinio vertę (muitinės reikmėms arba prekių draudimui). Krovinio vertės nurodymas visais atvejais nelaikomas Bendrovės įsipareigojimu atlyginti nurodytą Krovinio vertę Kroviniui dingus ar esant jo pažeidimams. Krovinio vertės nurodymas taip pat nereiškia, kad Bendrovė turi įforminti Krovinio draudimą ir suteikti Krovinio draudimo Paslaugas, jeigu dėl Krovinio draudimo Šalys aiškiai ir nedviprasmiškai nesusitarė atskirai;
e) Klientas pateikia visus duomenis, susijus su saugos reikalavimais ir taisyklėmis;
f) trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisės (prekių ženklų ir licencijų apribojimai, susiję su Krovinio turėjimu, įskaitant teisines ar reguliavimo kliūtis);
g) specifiniai techniniai reikalavimai Transporto priemonei ir konkrečioms Krovinio tvirtinimo priemonėms;
h) Krovinio pakuotės informacija ir specifiniai duomenys;
i) informacija apie visas pareigas pagal viešąją teisę bei saugumo reikalavimus, įskaitant informaciją dėl Kroviniui ar jo daliai taikytinų muitinės ribojimų, prekybos ribojimų (embargų);
j) visą informaciją, sertifikatus ir kitus reikalingus dokumentus (įskaitant Krovinio ar jo dalies klasifikaciją), siekiant sudaryti sąlygas tinkamai įforminti Krovinį muitinės procedūroms bei kitoms teisės aktų nustatytoms Krovinio tvarkymo procedūroms;
k) kitą tinkamam Kliento pavedimo vykdymui būtiną informaciją.
4.3. Bendrovė neatsako jokia apimtimi už Kliento ir/arba trečiųjų asmenų patirtus nuostolius, jeigu tokie nuostoliai patiriami dėl Kliento netinkamo, nepakankamo ar klaidingo informacijos pateikimo ar tokios informacijos nepateikimo. Jeigu Klientas suteikia netinkamą, nepakankamą ar klaidingą informaciją apie Krovinį, Klientas privalo atlyginti Bendrovės ir trečiųjų asmenų nuostolius šių Ekspedijavimo sąlygų 9.12 punkte nustatyta tvarka.

5. Pavojingi, vertingi ir vagystėms jautrūs kroviniai. Krovinio draudimas

5.1. Šios Ekspedijavimo sąlygos netaikomos Pavojingų ir/arba Vertingų ir/arba Vagystėms jautrių krovinių vežimui. Dėl Pavojingų ir/arba Vertingų krovinių ir/arba Vagystėms jautrių krovinių vežimo visais atvejais Bendrovė ir Klientas sudaro atskirą Sutartį.
5.2. Bendrovė neatsako jokia apimtimi už Kliento ir/arba trečiųjų asmenų patirtus nuostolius, jeigu tokie nuostoliai patiriami dėl to, kad Klientas aiškiai ir nedviprasmiškai neinformavo Bendrovės, jog Krovinys yra Pavojingas krovinys ir/arba Vertingas krovinys ir/arba Vagystėms jautrus krovinys. Tokiu atveju Klientas privalo atlyginti Bendrovės ir/arba trečiųjų asmenų nuostolius šių Ekspedijavimo sąlygų 9.12 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Krovinio draudimo Paslaugos teikiamos ir Bendrovė įsipareigoja pasirūpinti Krovinio draudimu tik tuo atveju, kai Klientas ir Bendrovė aiškiai ir nedviprasmiškai susitaria dėl Krovinio draudimo paslaugų teikimo ir tokių paslaugų teikimo sąlygų Sutartyje. Krovinio vertės ar kitokių specifinių savybių nurodymas nesukuria jokios pareigos Bendrovei pasirūpinti Krovinio draudimo paslaugomis, jeigu dėl tokių paslaugų teikimo nėra atskirai susitarta.
5.4. Šalims aiškiai susitarus dėl Krovinio draudimo paslaugų teikimo, Bendrovė organizuoja Krovinių draudimą savo nuožiūra, įskaitant Bendrovės teise pasirinkti draudiką. Bendrovė, teikdama/užsakydama Krovinio draudimą, laikosi Kliento nurodymų, įskaitant nurodymus dėl draudimo sumos ir draudžiamos rizikos. Jei dėl draudžiamų prekių pobūdžio ar dėl kitų priežasčių Bendrovė negali įsigyti draudimo apsaugos, Bendrovė nedelsdama apie tai informuoja Klientą.

6. Bendrovės teisės ir pareigos

6.1. Bendrovė teikia Paraiškoje ir/arba Sutartyje su Klientu nurodytas Paslaugas ir organizuoja Krovinio gabenimą, vadovaudamasi Kliento pateiktais nurodymas ir informacija.
6.2. Bendrovė parenka Krovinio vežimo maršrutą ir būdus savo nuožiūra, išskyrus atvejus, kai Klientas pats nurodo Krovinio vežimo maršrutus ir būdą. Kliento prašymu, Bendrovė pateikia informaciją Klientui apie Krovinio vežimo progresą, vietą ir kitą Bendrovės turimą informaciją.
6.3. Bendrovė siekia organizuoti Krovinio gabenimą taip, jog Krovinys būtų pristatytas operatyviai atsižvelgiant į rinkos, geografines ir geopolitines sąlygas, tačiau jokia apimtimi neatsako už Krovinio pristatymo laiką ir/arba galimą vėlavimą. Bendrovė atsako už Krovinio pristatymą konkrečiu terminu tik tuo atveju, kai dėl tokio termino Šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitaria.
6.4. Bendrovė, vadovaudamasi Paraiškoje nurodyta ir kitokiu būdu Kliento suteikta informacija, organizuoja Transporto priemonių parinkimą, Krovinio pakrovimą į Transporto priemonę, Krovinio iškrovimą, perkrovimą, esant Kliento ir Bendrovės susitarimui organizuoja Krovinio sandėliavimą, o taip pat, organizuoja Krovinio dokumentų parengimą, pildymą, surinkimą.
6.5. Bendrovė teikdama Paslaugas vadovaujasi Kliento nurodymais ir neatsako už tokių Kliento nurodymų tikslumą ir pagrįstumą. Bendrovė, pastebėjusi akivaizdžius Kliento pateikiamų nurodymų ar informacijos netikslumus, informuoja Klientą.
6.6. Bendrovė teikdama Paslaugas laikosi Kliento nurodymų, susijusių su Kroviniu, išskyrus atvejus, kai tokių nurodymų vykdymas sukeltų riziką Kliento interesams. Tokiu atveju, Bendrovė teikdama paslaugas turi teisę (bet ne pareigą) nesivadovauti Kliento nurodymais ir Paslaugas teikti ir jų pobūdį parinkti savo nuožiūra ir apie tai pranešti Klientui.
6.7. Jeigu Bendrovės reikalavimu Klientas nepateikia jokių nurodymų ir/arba informacijos, būtinos tinkamam Paslaugų teikimui, Bendrovė turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą apie tai informuojant Klientą.
6.8. Jeigu Bendrovės reikalavimu Klientas nepateikia jokių nurodymų ir/arba informacijos, būtinos tinkamam Paslaugų teikimui, Bendrovė turi teisę teikti Paslaugas ir imtis atitinkamų veiksmų savo nuožiūra, jeigu tokių veiksmų nesiėmus Kliento pavedimas galėtų būti neįvykdytas ar jo įvykdymas būtų apsunkintas.
6.9. Krovinio praradimo ar sugadinimo atveju, Bendrovė pateikia visą jos turimą informaciją Klientui.
6.10. Bendrovė turi teisę neišduoti Krovinio ir/arba sulaikyti Krovinio dokumentus, jeigu Klientas yra skolingas Bendrovei šių Ekspedijavimo sąlygų 8.9 punkte nustatyta tvarka.
6.11. Jeigu vykdant Šalių sudarytą Sutartį Bendrovei iškyla būtinybė (įskaitant, bet neapsiribojant force majeure aplinkybes, nepaprastosios padėties įvedimą, karą, stichines nelaimes, pandemiją ir jos valdymo priemones, transporto grandinių sutrikimus) atlikti tam tikrus veiksmus nespėjus (ar objektyviai neturint galimybės) gauti atitinkamų Kliento nurodymų, tokie veiksmai atliekami Kliento rizika ir sąskaita. Jeigu kyla jau gabenamo Krovinio nuvertėjimo rizika arba jeigu dėl Krovinio pobūdžio kyla pavojus asmenims, turtui arba aplinkai ir neįmanoma susisiekti su Klientu, arba jeigu Klientas, paprašytas pasiimti Krovinį, tuo nepasirūpina, Bendrovė gali imtis atitinkamų priemonių tokio Krovinio atžvilgiu ir, jeigu būtina, tinkamu būdu Krovinį parduoti, pašalinti jo kenksmingumą ar sunaikinti. Už šio Ekspedijavimo taisyklių punkte nurodytų veiksmų atlikimą Bendrovė turi teisę reikalauti iš Kliento papildomo užmokesčio ir išlaidų atlyginimo, o Klientas privalo tokį užmokestį ir išlaidas apmokėti.

7. Kliento teisės ir pareigos

7.1. Klientas yra atsakingas už informacijos apie Krovinį (ir ją patvirtinančios dokumentacijos) pateikimą, kaip tai reglamentuojama šių Ekspedijavimo sąlygų 4.1 – 4.2 punktuose.
7.2. Klientas privalo pateikti tikslią informaciją apie Krovinio savybės, dėl kurių galėtų atsirasti žala Kroviniui, žmonėms ir/arba aplinkai. Klientas informuoja apie greitai gendančius Krovinius ir pateikia jų sandėliavimo, krovos, gabenimo bei saugojimo instrukcijas.
7.3. Klientas užtikrina, kad Krovinys būtų tinkamai parengtas vežimui, įskaitant Kliento pareigą užtikrinti tinkamą ir saugų Krovinio pakuotės parinkimą, jo ženklinimą ir numeravimą. Bendrovė neatsako už netinkamą Krovinio pakuotę ir/arba Krovinio parengimą vežimui.
7.4. Klientas yra atsakingas, užtikrina ir garantuoja, kad Krovinys būtų tinkamai paruoštas transportavimui. Bendrovė jokia apimtimi nėra atsakinga (nebent Sutartimi būtų nustatyta kitaip) už Krovinio pakrovimą ir/arba tinkamą Krovinio pakuotės parinkimą.
7.5. Klientas pateikia visus Krovinio gabenimo organizavimui ir jo faktiniam gabenimui būtinus dokumentus ir atsako už dokumentų ir juose pateikiamos informacijos autentiškumą ir tikslumą.
7.6. Klientas privalo Ekspedijavimo sąlygų 8 punkte nustatyta tvarka laiku ir pilnai apmokėti kainą už Paslaugas, o taip pat visas papildomas Bendrovės išlaidas, atsiradusias vykdant Kliento pavedimą ir Sutartį (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už konteinerių prastovas, Krovinio sandėliavimą, neplanuotą muitinį patikrinimą ir kt.).
7.7. Klientas privalo nedelsdamas pateikti Bendrovei informaciją apie bet kokias aplinkybes, keliančias ar galinčias kelti grėsmę Sutarties vykdymui.
7.8. Klientas privalo nuolat bendradarbiauti su Bendrove vykdant Kliento pavedimą pagal Sutartį.

8. Paslaugų kaina, išlaidos ir jų apmokėjimas

8.1. Klientas privalo laiku ir tinkamai vykdyti savo pinigines prievoles ir apmokėti Bendrovei kainą už suteikiamas Paslaugas.
8.2. Paslaugų kaina ir jos apmokėjimo tvarka yra nustatoma Sutartyje. Šalys, sudarydamos Sutartį, susitaria individualiai dėl visų išlaidų, kurias apima sutarta kaina už Paslaugas, pobūdžio ir apimties.
8.3. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti Paslaugų kainą, jeigu dėl objektyvių ir nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių (įskaitant, bet neapsiribojant vežėjų taikomų kainų ir vežimo išlaidų pokyčiais, maršruto pokyčiais, COVID-19 ar kitos pandemijos nulemtais pokyčiais ir pan.) padidėja Sutarties vykdymo ir Kliento pavedimo įvykdymo išlaidos. Kaina negali būti keičiama iki Paraiškoje ar Sutartyje nustatyto kainos galiojimo laikotarpio pabaigos. Įvykus aplinkybėms, sudarančioms pagrindą kainos pokyčiui, Bendrovė nedelsdama praneša apie tokias aplinkybes ir pakitusią kainą Klientui. Klientas, nesutikdamas su nauja kaina turi teisę atsisakyti Sutarties, tačiau turi padengti iki Sutarties atsisakymo Bendrovės turėtas Paslaugų teikimo išlaidas.
8.4. Klientas turi pareigą apmokėti Bendrovei bet kurias kitas išlaidas, kurias Bendrovė patyrė siekdama tinkamai įvykdyti Kliento pavedimą ir kurios nebuvo numatytos susitariant dėl kainos, kaip tą reglamentuoja Ekspedijavimo sąlygų 8.2 punktas.
8.5. Klientas privalo apmokėti Bendrovei už Krovinio konteinerio ir/arba Transporto priemonės prastovas ir saugojimą, jeigu Krovinys prastovi, konteineris nepasiimamas iš vežėjo ar negrąžinamas vežėjui jo nustatytu laiku, ar Transporto priemonė nepakraunama/neiškraunama per nustatytą laiką ne dėl Bendrovės kaltės.
8.6. Bendrovė pateikia Klientui sąskaitą – faktūrą už suteiktas Paslaugas bei išlaidas. Klientas įsipareigoja apmokėti pateiktą sąskaitą – faktūrą iki joje nurodyto termino. Klientas, pradelsęs sąskaitos – faktūros apmokėjimo terminą privalo mokėti Bendrovei delspinigius, kurių dydis yra 100 EUR (vienas šimtas eurų) už kiekvieną pradelstą apmokėti dieną.
8.7. Bendrovė turi teisę vienašališkai įskaityti savo priešpriešinius reikalavimus Klientui, kylančius iš Šalių sudarytos Sutarties ir/arba šių Ekspedijavimo sąlygų su bet kokiais Kliento reikalavimais Bendrovei.
8.8. Klientui vėluojant apmokėti už Paslaugas arba išlaidas, Bendrovė turi teisę neišduoti Klientui bet kokio Krovinio ir sulaikyti Krovinio dokumentus ir/arba nepradėti teikti Paslaugų ir/arba sustabdyti Paslaugų teikimą. Visas ir bet kokias Krovinio ir/arba Krovinio dokumento sulaikymo išlaidas ir nuostolius prisiima Klientas.

9. Šalių atsakomybė. Bendrovės atsakomybės ribojimas

9.1. Už šių Ekspedijavimo sąlygų ir sudarytos Sutarties pažeidimą Bendrovė ir Klientas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, išskyrus šiose Ekspedijavimo sąlygose nustatytas išimtis ir sąlygas.
9.2. Bendrovė jokiais atvejais neatsako už Krovinio praradimą ir/arba apgadinimą. Už Krovinio praradimą ir/arba apgadinimą atsako tiesiogiai atsakovo Krovinio vežėjas ar kitas Pasitelktas asmuo ar trečiasis asmuo, dėl kurio kaltės Krovinys buvo parastas ir/arba apgadintas arba kurio žinioje buvo Krovinys apgadinimo ar praradimo metu. Jeigu paaiškėja, jog Kroviniui yra padaryta žala ar Krovinys yra prarandamas, Bendrovė pateikia Klientui visą Bendrovės turimą informaciją ir dokumentus apie Krovinio praradimą ar apgadinimą, kad Klientas galėtų pareikšti pretenzijas tiesiogiai už Krovinio praradimą ar apgadinimą atsakingam asmeniui (vežėjui, Pasitelktam asmeniui ar kitam trečiajam asmeniui). Šiame punkte nustatytos Kliento žalos dėl Krovinio praradimo ar apgadinimo atlyginimo tvarkos įgyvendinimo tikslu, esant Kliento reikalavimui, Bendrovė perleis Klientui visas ir bet kokias reikalavimo teises į už Krovinio praradimą/sugadinimą atsakingą asmenį.
9.3. Visais atvejais Bendrovė neatsako už Krovinio praradimą ir/arba apgadinimą, kai Krovinys prarandamas/apgadinamas:
a) dėl Kliento kaltės arba aplaidumo;
b) jeigu Krovinį tvarkė, pakrovė, sudėjo, saugojo ar iškrovė Klientas ar kiti jo vardu veikiantys asmenys;
c) Krovinys yra lengvai pažeidžiamas dėl jam būdingų savybių, kaip, pavyzdžiui, sudužimas, pratekėjimas, savaiminis užsidegimas, puvimas, rūdijimas, fermentacija, garavimas arba šalčio, karščio ar drėgmės poveikis;
d) dėl netinkamo Krovinio supakavimo;
e) dėl klaidingo ar nepilno adreso arba Krovinio žymėjimo;
f) dėl klaidingos arba nepakankamos informacijos apie Krovinį;
g) dėl to, kad buvo įprasta tvarka naudojama atvira Transporto priemonė, arba dėl tokio transportavimo buvo susitarta ir Klientas sutiko su tokiu transportavimu;
h) dėl aplinkybių ir jų pasekmių, kurių Bendrovė negalėjo išvengti;
i) jeigu pažeistas Pavojingas krovinys, Vertingas krovinys ir/arba Vagystėms jautrus krovinys, o Klientas nepateikė informacijos apie tokį Krovinio pobūdį ir Bendrovė aiškiai neišreiškė sutikimo organizuoti tokio Krovinio vežimą;
j) dėl kitų Sutarties ir šių Ekspedijavimo sąlygų pažeidimų ar netinkamo vykdymo;
9.4. Visais atvejais, įskaitant atvejus, kai Bendrovė pažeidžia Krovinio pristatymo terminus (jeigu dėl Krovinio pristatymo iki konkretaus termino yra aiškiai susitariama), ar kai padaroma kitokia žala Klientui, Bendrovės atsakomybė prieš Klientą dėl netinkamo pareigų pagal Sutartį ir/arba Ekspedijavimo sąlygas vykdymą yra ribojama suma, kurią Klientas sumokėjo Bendrovei už Paslaugas pagal konkretų Kliento pavedimą, kurį vykdant padaryta žala.
9.5. Jeigu bylą nagrinėjančio teismo sprendimu būtų pripažinta, kad, nepaisant Ekspedijavimo sąlygų ir Sutarties turinio, Bendrovė konkrečiu atveju iš dalies ar visiškai atsako už Krovinio praradimą ir/arba sugadinimą kaip vežėjas, Bendrovės atsakomybė ribojama tokia pat apimtimi, kokia yra ribojama už krovinio praradimą ir/arba sugadinimą atsakingo vežėjo pagal jo atžvilgiu taikytinus teisės aktus, įskaitant tarptautines konvencijas, tačiau Bendrovės atsakomybė visais atvejais nebus didesnė nei 8,33 specialiosios skolinimosi teisės (SDR) už Krovinio 1 KG (vieną kilogramą).
9.6. Jeigu negalima nustatyti tikslių aplinkybių, dėl kurių įvyko Krovinio praradimas, apgadinimas, nuvertėjimas ar vėlavimas, šis faktas pats savaime nelaikomas Bendrovės dideliu neatsargumu.
9.7. Bendrovė neatsako už jokius Kliento nuostolius, jeigu jie atsirado dėl Kliento kaltės, įskaitant, bet neapsiribojant atvejus, kai nuostoliai kyla dėl Kliento netinkamo/klaidingo/netikslaus informacijos apie Krovinį pateikimą, netinkamų ar klaidingų Krovinio dokumentų, netinkamų/netikslių nurodymų ar dėl kitokio Sutarties ir/arba šių Ekspedijavimo sąlygų pažeidimo.
9.8. Bendrovė neatsako Klientui už Pasitelktų asmenų sukeltus nuostolius, įskaitant nuostolius kilusius dėl netinkamų ar netikslių dokumentų.
9.9. Bendrovės sprendimas geranoriškai padengti Kliento nuostolius ar jų dalį jokiais atvejais nereiškia Bendrovės atsakomybės ir/arba jos neteisėtų veiksmų bei žalos fakto ir dydžio pripažinimo.
9.10. Klientas yra atsakingas ir privalo atlyginti Bendrovei nuostolius, o taip pat įsipareigoja apsaugoti Bendrovę nuo nuostolių tretiesiems asmenims atlyginimo bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų:
a) dėl neteisingų, neaiškių ar neišsamių duomenų apie Krovinį, informacijos ir dokumentų, susijusių su užsakymu pateikimu;
b) neteisingo Krovinio supakavimo, žymėjimo ar deklaravimo arba netinkamo Krovinio pakrovimo, sudėjimo ar apsauginio tvirtinimo;
c) kenksmingų Krovinio savybių, kurių Bendrovė negalėjo numatyti;
d) reikalavimo Bendrovei sumokėti nenumatytus muito mokesčius ar kitus oficialius mokesčius arba pateikti garantiją pateikimu atveju;
e) Krovinys ar jo dalis yra neteisėtas, turi defektų, nepakankamas ar neatitinkantis galiojančių taisyklių ar reglamentų, pažeidžia trečiosios šalies intelektinės ir pramoninės nuosavybės teises arba negauti oficialūs Krovinio importavimo, eksportavimo, tvarkymo, sandėliavimo ar transportavimo leidimai;
f) kai dėl netinkamos informacijos apie Krovinį ir/arba netinkamo Krovinio pakavimo ar dėl kitų netinkamų Klientų įsipareigojimų vykdymo, Bendrovei skiriamos baudos ar nuobaudos, administraciniai mokesčiai, Bendrovė įpareigojama atlyginti nuostolius.
9.11. Esant bet kokioms trečiųjų asmenų pretenzijoms ir/arba reikalavimams Bendrovei, kurie siejami ir/arba yra susiję su Ekspedijavimo sąlygų 9.10 punkte nurodytais atvejais, kai Klientas atsakingas už Bendrovės nuostolius ir/arba Bendrovei pareikštas pretenzijas ir reikalavimus, visą atsakomybę dėl tokių pretenzijų ir/arba reikalavimų prisiima ir pagal tokias pretenzijas ir/arba reikalavimus tiesiogiai atsako išimtinai Klientas. Šis Ekspedijavimo sąlygų punktas aiškinamas kaip Kliento išankstinis sutikimas dalyvauti atsakovo ar kitu procesiniu statusu visose bylose keliamose pagal trečiųjų asmenų pretenzijas, nurodytas šiame Ekspedijavimo sąlygų punkte bei kaip Kliento išankstinis sutikimas atlyginti Bendrovės bylinėjimosi išlaidas patirtas tokiose bylose.

10. Informacijos konfidencialumas ir nekonkuravimas

10.1. Šalys įsipareigoja išlaikyti konfidencialumą dėl bet kokios informacijos, gautos ir/arba paaiškėjusios vykdant Kliento pavedimą pagal Paraišką ir/arba Sutartį. Tokia informacija gali būti išskirtinai naudojama pavedimo pagal Paraišką ir Sutarties įvykdymo tikslui.
10.2. Klientas neturi teisės atlikti jokių Konkuravimo veiksmų. Klientas patvirtina, kad nesudarys jokių sutarčių, nesieks tiesioginio ar netiesioginio kontakto su Pasitelktais asmenimis bei kitais trečiaisiais asmenimis, kurie dalyvauja Kliento pavedimo vykdymo įgyvendinime ir nesudarys su tokiais asmenimis veiklos sutarčių, net jeigu ir tokias sutartis inicijuotų ne pats Klientas. Už kiekvieną Konkuravimo veiksmo atlikimą Klientas, Bendrovės reikalavimu, privalo sumokėti baudą, kuri lygi 10 000 EUR (dešimčiai tūkstančių eurų) ir atlyginti Bendrovės nuostolius, viršijančius numatytą baudą. Bauda už nekonkuravimo reikalavimo pažeidimą turi būti sumokėta per 15 (penkiolika) dienų nuo Bendrovės reikalavimo pateikimo Klientui dienos. Laiku nesumokėjus baudos Klientas privalo mokėti 0,2 procentų delspinigius nuo neįvykdyto reikalavimo sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.
10.3. Nekonkuravimo reikalavimas įsigalioja nuo Sutarties dėl konkretaus Krovinio sudarymo dienos ir galioja 2 (du) metus nuo pavedimo pagal tokią Sutartį įvykdymo dienos.

11. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

11.1. Šioms Ekspedijavimo sąlygoms ir Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.2. Bet kokie šalių ginčai, kylantys iš Šalių sudarytos Sutarties dėl Paslaugų (ar susiję su Paslaugomis) sprendžiami derybų būdu. Šalims ginčo neišsprendus taikiai, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jeigu bet kurios šalies iniciatyva ginčas yra perduodamas teismui, tokie ginčai bus nagrinėjami teisme, esančiame Klaipėdos mieste.

12. Neaptarti atvejai

12.1. Bet kokie šiose Ekspedijavimo sąlygose nenumatyti atvejai yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

Our other services:

Customs

We are directly linked with EDI to the Dutch customs, enabling us to process all of your customs formalities. BTS also holds their own customs warehouse C status.

Logistics

BTS offers a complete portfolio of logistics services. These include Warehousing, Value Added Logistics and Supply Chain Management.

Road Freight

Our in house transportation department operates an own fleet of trucks and trailers. We offer daily FTL and LTL services to/from any country in Europe and beyond.